Mbrojtja e të dhënave

Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave sqaron llojin, qëllimin dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave personale (në tekstin e mëtejmë “të dhëna”) si pjesë e ofrimit të shërbimeve tona dhe brenda ofertës sonë në internet dhe faqeve të internetit, funksioneve dhe përmbajtjes që lidhen me të si si dhe pranitë e jashtme në internet, të tilla si p.sh. profili ynë i mediave sociale (në tekstin e mëtejmë bashkërisht i referuar si “oferta online”). Në lidhje me termat e përdorur, si “përpunim” ose “personi përgjegjës”, i referohemi përcaktimeve në nenin 4 të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR).

Përgjegjës
TipTap Lyss GmbH
Bielstrasse 29
3250 Lyss
[email protected]

Llojet e të dhënave të përpunuara
– Të dhënat e inventarit (p.sh. të dhënat kryesore personale, emrat ose adresat).
– Detajet e kontaktit (p.sh., e-mail, numrat e telefonit).
– Të dhënat e përmbajtjes (p.sh., futja e tekstit, fotografitë, videot).
– Të dhënat e përdorimit (p.sh. faqet e internetit të vizituara, interesi për përmbajtjen, koha e aksesit).
– Të dhëna meta/komunikimi (p.sh. informacioni i pajisjes, adresat IP).

Kategoritë e subjekteve të të dhënave
Vizitorët dhe përdoruesit e ofertës online (në vijim ne i referohemi personave të interesuar kolektivisht si “përdorues”).

qëllimi i përpunimit
– Ofrimi i ofertës online, funksionet dhe përmbajtjen e saj.
– Përgjigjja e kërkesave për kontakt dhe komunikimi me përdoruesit.
– Masa sigurie.
– Matja e arritjes/marketing

Termat e përdorur
“Të dhëna personale” do të thotë çdo informacion në lidhje me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (në tekstin e mëtejmë “subjekt i të dhënave”); një person fizik i identifikueshëm është ai që mund të identifikohet drejtpërdrejt ose tërthorazi, veçanërisht me anë të caktimit të një identifikuesi si emri, një numër identifikimi, të dhënat e vendndodhjes, një identifikues në internet (p.sh. cookie) ose një ose më shumë veçori të veçanta. shprehje e identitetit fizik, fiziologjik, gjenetik, mendor, ekonomik, kulturor ose social të atij personi fizik.

“Përpunim” është çdo proces ose seri procesesh të kryera me ose pa ndihmën e proceseve të automatizuara në lidhje me të dhënat personale. Termi është i gjerë dhe përfshin praktikisht çdo trajtim të të dhënave.

“Pseudonimizim” nënkupton përpunimin e të dhënave personale në atë mënyrë që të dhënat personale të mos mund t’i caktohen më një subjekti specifik të të dhënave pa përdorimin e informacionit shtesë, me kusht që ky informacion shtesë të ruhet veçmas dhe t’i nënshtrohet masave teknike dhe organizative. që sigurojnë që të dhënat personale të mos i janë caktuar një personi fizik të identifikuar ose të identifikueshëm.

“Profilimi” i çdo lloji të përpunimit të automatizuar të të dhënave personale, i cili konsiston në përdorimin e këtyre të dhënave personale për të vlerësuar disa aspekte personale që kanë të bëjnë me një person fizik, në veçanti aspekte që lidhen me performancën e punës, situatën ekonomike, shëndetin, personalin Analizoni ose parashikoni preferencat, interesat, besueshmëria, sjellja, vendndodhja ose zhvendosja.

“Personi përgjegjës” është personi fizik ose juridik, autoriteti, institucioni ose organi tjetër që, i vetëm ose së bashku me të tjerët, vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale.

“Përpunues” një person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të kontrolluesit.

Bazat ligjore përkatëse
Në përputhje me Nenin 13 GDPR, ne do t’ju informojmë për bazën ligjore për përpunimin e të dhënave tona. Për përdoruesit nga objekti i Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), d.m.th. BE dhe EEC, zbatohen sa vijon nëse baza ligjore nuk përmendet në deklaratën për mbrojtjen e të dhënave:

Baza ligjore për marrjen e pëlqimit është neni 6 para. 1 lit. a dhe Neni 7 GDPR;
Baza ligjore për përpunimin për të përmbushur shërbimet tona dhe kryerjen e masave kontraktuale si dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve është Neni 6 Parag. 1 lit. b GDPR;

Baza ligjore për përpunimin për të përmbushur detyrimet tona ligjore është Neni 6 para. 1 lit. c GDPR;

Në rast se interesat jetike të subjektit të të dhënave ose të një personi tjetër fizik kërkojnë përpunimin e të dhënave personale, neni 6 para. 1 lit. d GDPR si bazë ligjore.

Baza ligjore për përpunimin e kërkuar për kryerjen e një detyre që është në interes publik ose në ushtrimin e autoritetit zyrtar që i është transferuar personit përgjegjës është neni 6 para. 1 lit. e GDPR.

Baza ligjore për përpunimin për të mbrojtur interesat tona legjitime është Neni 6 para. 1 lit. f GDPR.

Përpunimi i të dhënave për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat janë mbledhur përcaktohet nga dispozitat e Nenit 6 Parag. 4 GDPR.

Përpunimi i kategorive të veçanta të të dhënave (sipas Nenit 9 Parag. 1 DSGVO) përcaktohet sipas specifikimeve të Nenit 9 Parag. 2 GDPR.

Masa sigurie
Ne marrim masat e duhura teknike dhe organizative në përputhje me kërkesat ligjore, duke marrë parasysh gjendjen e teknologjisë, kostot e zbatimit dhe llojin, qëllimin, rrethanat dhe qëllimet e përpunimit si dhe probabilitetin e ndryshëm të shfaqjes dhe ashpërsisë së rreziku për të drejtat dhe liritë e personave fizikë për të siguruar një nivel mbrojtjeje të përshtatshme me rrezikun.

Masat përfshijnë, në veçanti, sigurimin e konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë së të dhënave duke kontrolluar aksesin fizik në të dhëna, si dhe aksesin, futjen, transferimin, sigurimin e disponueshmërisë dhe ndarjen e tyre. Për më tepër, ne kemi vendosur procedura që sigurojnë ushtrimin e të drejtave të subjektit të të dhënave, fshirjen e të dhënave dhe reagimin ndaj kërcënimeve të të dhënave. Për më tepër, ne tashmë e marrim parasysh mbrojtjen e të dhënave personale gjatë zhvillimit ose përzgjedhjes së harduerit, softuerit dhe proceseve, në përputhje me parimin e mbrojtjes së të dhënave përmes dizajnit të teknologjisë dhe përmes cilësimeve të paracaktuara miqësore me mbrojtjen e të dhënave.

Bashkëpunimi me përpunuesit, kontrollorët e përbashkët dhe palët e treta
Nëse, si pjesë e përpunimit tonë, ne u zbulojmë të dhëna njerëzve dhe kompanive të tjera (përpunuesve, kontrollorëve të përbashkët ose palëve të treta), ua transmetojmë atyre ose në ndonjë mënyrë tjetër u japim atyre akses në të dhënat, kjo bëhet vetëm në bazë të lejes ligjore ( p.sh. nëse një transmetim i të dhënave palëve të treta, si ofruesit e shërbimeve të pagesave, kërkohet për të përmbushur kontratën), përdoruesit kanë rënë dakord, një detyrim ligjor e parashikon këtë ose në bazë të interesave tona legjitime (p.sh. kur përdorim agjentë, ueb pritës, etj.).

Nëse ne zbulojmë ose transferojmë të dhëna te kompanitë e tjera në grupin tonë të kompanive, ose ndryshe u japim atyre akses, kjo bëhet veçanërisht për qëllime administrative si një interes legjitim dhe, për më tepër, mbi një bazë që korrespondon me kërkesat ligjore.

Transfertat drejt vendeve të treta
Nëse përpunojmë të dhëna në një vend të tretë (d.m.th. jashtë Bashkimit Evropian (BE), Zonës Ekonomike Evropiane (EEA) ose Konfederatës Zvicerane) ose kjo brenda fushës së përdorimit të shërbimeve të palëve të treta ose zbulimit ose transmetimit të të dhënave personave të tjerë ose kompanitë Nëse kjo ndodh, kjo do të ndodhë vetëm nëse është për të përmbushur detyrimet tona (para)kontraktore, në bazë të pëlqimit tuaj, në bazë të një detyrimi ligjor ose në bazë të interesave tona legjitime. Në varësi të lejeve ligjore ose kontraktuale, ne i përpunojmë ose i lëmë të dhënat në një vend të tretë vetëm nëse plotësohen kërkesat ligjore. Kjo do të thotë që përpunimi kryhet, për shembull, në bazë të garancive të veçanta, si p.sh. përcaktimi i njohur zyrtarisht i një niveli të mbrojtjes së të dhënave që korrespondon me atë të BE-së (p.sh. për SHBA-në nëpërmjet “Mburojës së Privatësisë”) ose pajtueshmëria me detyrime të veçanta kontraktore të njohura zyrtarisht.
Të drejtat e subjekteve të të dhënave
Ju keni të drejtë të kërkoni konfirmim nëse të dhënat në fjalë janë duke u përpunuar dhe të kërkoni informacion në lidhje me këto të dhëna si dhe informacione të mëtejshme dhe një kopje të të dhënave në përputhje me kërkesat ligjore.

Ju keni në përputhje me rrethanat. Në përputhje me kërkesat ligjore, ju keni të drejtë të kërkoni plotësimin e të dhënave në lidhje me ju ose korrigjimin e të dhënave të pasakta në lidhje me ju.
Në përputhje me kërkesat ligjore, ju keni të drejtë të kërkoni që të dhënat në fjalë të fshihen menjëherë, ose në mënyrë alternative të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave në përputhje me kërkesat ligjore.

Ju keni të drejtë të kërkoni që të merrni të dhënat që na keni dhënë në përputhje me kërkesat ligjore dhe të kërkoni që ato t’u transmetohen palëve të tjera përgjegjëse.
Ju gjithashtu keni të drejtë, në përputhje me kërkesat ligjore, të bëni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës kompetent.

e drejta e tërheqjes
Ju keni të drejtë të revokoni pëlqimin tuaj me efekt për të ardhmen.

E drejta për të kundërshtuar
Ju mund të kundërshtoni përpunimin e ardhshëm të të dhënave në lidhje me ju në çdo kohë në përputhje me kërkesat ligjore. Kundërshtimi mund të bëhet veçanërisht kundër përpunimit për qëllime reklamimi të drejtpërdrejtë.

Cookies dhe e drejta për të kundërshtuar reklamimin e drejtpërdrejtë
“Cookies” janë skedarë të vegjël që ruhen në kompjuterët e përdoruesve. Informacione të ndryshme mund të ruhen brenda cookies. Një cookie përdoret kryesisht për të ruajtur informacione rreth një përdoruesi (ose pajisjes në të cilën ruhet cookie) gjatë ose pas vizitës së tyre në një ofertë në internet. Cookies të përkohshme, ose “cookie sesioni” ose “cookie kalimtare”, janë cookie që fshihen pasi një përdorues lë një ofertë në internet dhe mbyll shfletuesin e tij. Në një cookie të tillë, për shembull, përmbajtja e një karroce blerjeje në një dyqan online ose një status identifikimi mund të ruhet. “I përhershëm” ose “i vazhdueshëm” i referohet cookies që mbeten të ruajtura edhe pas mbylljes së shfletuesit. Për shembull, statusi i hyrjes mund të ruhet nëse përdoruesit e vizitojnë atë pas disa ditësh. Interesat e përdoruesve mund të ruhen gjithashtu në një cookie të tillë, të cilat përdoren për matjen e diapazonit ose qëllime marketingu. “Cookie-t e palëve të treta” janë cookie që ofrohen nga ofrues të ndryshëm nga personi përgjegjës për funksionimin e ofertës në internet (përndryshe, nëse janë vetëm cookie-t e tyre, flasim për “cookie të palës së parë”).

Ne mund të përdorim cookie të përkohshme dhe të përhershme dhe ta shpjegojmë këtë në deklaratën tonë për mbrojtjen e të dhënave.

Nëse përdoruesit nuk duan që cookies të ruhen në kompjuterin e tyre, atyre u kërkohet të çaktivizojnë opsionin përkatës në cilësimet e sistemit të shfletuesit të tyre. Kukit e ruajtura mund të fshihen në cilësimet e sistemit të shfletuesit. Përjashtimi i cookies mund të çojë në kufizime funksionale të kësaj oferte në internet.

Një kundërshtim i përgjithshëm për përdorimin e cookies për qëllime të marketingut në internet mund të ngrihet për një numër të madh shërbimesh, veçanërisht në rastin e gjurmimit, nëpërmjet faqes së internetit të SHBA http://www.aboutads.info/choices/ ose faqes së internetit të BE-së http ://www.youronlinechoices.com/. Për më tepër, ruajtja e cookies mund të arrihet duke i çaktivizuar ato në cilësimet e shfletuesit. Ju lutemi vini re se në këtë rast nuk mund të përdoren të gjitha funksionet e kësaj oferte online.

fshirja e të dhënave
Të dhënat e përpunuara nga ne do të fshihen në përputhje me kërkesat ligjore ose përpunimi i tyre do të kufizohet. Përveç rasteve kur thuhet shprehimisht në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave, të dhënat e ruajtura nga ne do të fshihen sapo të mos kërkohen më për qëllimin e tyre të synuar dhe fshirja nuk bie ndesh me ndonjë kërkesë ligjore për ruajtjen e të dhënave.

Nëse të dhënat nuk fshihen sepse kërkohen për qëllime të tjera dhe ligjërisht të lejueshme, përpunimi i tyre do të kufizohet. Kjo do të thotë që të dhënat do të bllokohen dhe nuk do të përpunohen për qëllime të tjera. Kjo vlen, për shembull, për të dhënat që duhet të mbahen për arsye komerciale ose tatimore.

Ndryshimet dhe përditësimet në politikën e privatësisë
Ju kërkojmë që të informoheni rregullisht për përmbajtjen e deklaratës sonë për mbrojtjen e të dhënave. Ne do të përshtatim deklaratën e mbrojtjes së të dhënave sapo ndryshimet në përpunimin e të dhënave që ne kryejmë ta bëjnë këtë të nevojshme. Ne do t’ju informojmë sapo ndryshimet të kërkojnë bashkëpunimin tuaj (p.sh. pëlqimin) ose një njoftim tjetër individual.

Përpunimi i lidhur me biznesin
Përveç kësaj, ne përpunojmë
– Të dhënat e kontratës (p.sh. lënda e kontratës, afati, kategoria e klientit).
– Të dhënat e pagesës (p.sh. detajet bankare, historiku i pagesave)
nga klientët tanë, perspektivat dhe partnerët tanë të biznesit me qëllim të ofrimit të shërbimeve kontraktuale, shërbimit dhe kujdesit ndaj klientit, marketingut, reklamimit dhe kërkimit të tregut.

hosting dhe dërgim me email
Shërbimet e pritjes që ne përdorim shërbejnë për të ofruar shërbimet e mëposhtme: shërbimet e infrastrukturës dhe platformës, kapaciteti kompjuterik, hapësira e ruajtjes dhe shërbimet e bazës së të dhënave, dërgimi i postës elektronike, shërbimet e sigurisë dhe shërbimet e mirëmbajtjes teknike që ne përdorim për qëllimin e funksionimit të kësaj oferte në internet.
Ne, ose ofruesi ynë i pritjes, përpunojmë të dhënat e inventarit, të dhënat e kontaktit, të dhënat e përmbajtjes, të dhënat e kontratës, të dhënat e përdorimit, meta dhe të dhënat e komunikimit nga klientët, palët e interesuara dhe vizitorët në këtë ofertë online në bazë të interesave tona legjitime për të bërë këtë ofertë online në dispozicion në mënyrë efikase dhe të sigurt në përputhje me Art. Neni 6 para. 1 lit. f GDPR në lidhje me nenin 28 GDPR (përfundimi i kontratës së përpunimit të porosive).

Mbledhja e të dhënave të aksesit dhe skedarëve të regjistrit
Ne, ose ofruesi ynë i pritjes, mbledhim në bazë të interesave tona legjitime brenda kuptimit të Nenit 6 para. 1 lit. f. Të dhënat e GDPR për çdo akses në serverin në të cilin ndodhet ky shërbim (të ashtuquajturat skedarë log të serverit). Të dhënat e aksesit përfshijnë emrin e faqes së internetit të aksesuar, skedarin, datën dhe kohën e aksesit, sasinë e të dhënave të transferuara, njoftimin e aksesit të suksesshëm, llojin dhe versionin e shfletuesit, sistemin operativ të përdoruesit, URL-në e referuesit (faqen e vizituar më parë), adresën IP dhe ofruesi kërkues.
Informacioni i skedarit të regjistrit ruhet për një maksimum prej 7 ditësh për arsye sigurie (p.sh. për të hetuar keqpërdorimin ose mashtrimin) dhe më pas fshihet. Të dhënat, ruajtja e mëtejshme e të cilave kërkohet për qëllime provash, përjashtohen nga fshirja derisa incidenti përkatës të sqarohet përfundimisht.

Rrjeti i ofrimit të përmbajtjes së Cloudflare
Ne përdorim një të ashtuquajtur “Rrjeti i shpërndarjes së përmbajtjes” (CDN) i ofruar nga Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Cloudflare është i çertifikuar sipas Marrëveshjes së Mburojës së Privatësisë dhe në këtë mënyrë ofron një garanci për të qenë në përputhje me ligjin evropian për mbrojtjen e të dhënave (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).
Një CDN është një shërbim me ndihmën e të cilit përmbajtja e ofertës sonë në internet, veçanërisht skedarët e mëdhenj të mediave, si grafika ose skriptet, mund të shpërndahen më shpejt me ndihmën e serverëve të shpërndarë në rajon të lidhur nëpërmjet internetit. Të dhënat e përdoruesit përpunohen vetëm për qëllimet e lartpërmendura dhe për të ruajtur sigurinë dhe funksionalitetin e CDN.

Përdorimi bazohet në interesat tona legjitime, dmth. në interesin për një ofrim, analizë dhe optimizim të sigurt dhe efikas të ofertës sonë në internet acc. Neni 6 para. 1 lit. f. GDPR.
Për më shumë informacion, shihni politikën e privatësisë së Cloudflare: https://www.cloudflare.com/security-policy.

Një CDN është një shërbim me ndihmën e të cilit përmbajtja e ofertës sonë në internet, veçanërisht skedarët e mëdhenj të mediave, si grafika ose skriptet, mund të shpërndahen më shpejt me ndihmën e serverëve të shpërndarë në rajon të lidhur nëpërmjet internetit. Të dhënat e përdoruesit përpunohen vetëm për qëllimet e lartpërmendura dhe për të ruajtur sigurinë dhe funksionalitetin e CDN.

Përdorimi bazohet në interesat tona legjitime, dmth. në interesin për një ofrim, analizë dhe optimizim të sigurt dhe efikas të ofertës sonë online.
Për më shumë informacion, shihni deklaratën e privatësisë së StackPath: https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement.

Relicja e re – Monitorimi i serverit dhe gjurmimi i gabimeve
Me ndihmën e monitorimit të serverit dhe gjurmimit të gabimeve, ne sigurojmë disponueshmërinë dhe integritetin e ofertës sonë në internet dhe përdorim të dhënat e përpunuara për të optimizuar teknikisht ofertën tonë në internet.
Për këto qëllime, ne përdorim shërbimin New Relic, Inc. Attn: Departamenti Ligjor 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA. Relicja e re është e çertifikuar sipas Marrëveshjes së Mburojës së Privatësisë dhe në këtë mënyrë ofron një garanci për të qenë në përputhje me ligjin evropian për mbrojtjen e të dhënave (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active).

New Relic përpunon të dhëna të përmbledhura të performancës, p.sh. performancën, shfrytëzimin dhe vlerat teknike të krahasueshme, të cilat ofrojnë informacion për stabilitetin dhe çdo anomali të ofertës sonë në internet. Në rast të gabimeve dhe anomalive, kërkesat individuale nga përdoruesit e ofertës sonë në internet regjistrohen me pseudonim për të identifikuar dhe eliminuar burimet e problemit. Në këtë rast, pseudonimi nënkupton veçanërisht që adresat IP të përdoruesve ruhen me dy shifrat e fundit të hequra (i ashtuquajturi maskim IP). Të dhënat e grumbulluara do të fshihen pas tre muajsh, të dhënat e pseudonimuara pas shtatë ditësh.

Ne përdorim New Relic në bazë të interesave tona legjitime për sigurinë, lirinë nga gabimet dhe optimizimin e ofertës sonë online në përputhje me. Neni 6 para. 1 lit. f GDPR.

Për më shumë informacion se si New Relic përpunon të dhënat personale, ju lutemi shikoni politikën e privatësisë së shërbimit: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.

Menaxheri i etiketave të Google
Menaxheri i etiketave Google është një zgjidhje me të cilën ne mund të menaxhojmë të ashtuquajturat etiketa të uebsajteve përmes një ndërfaqeje (dhe kështu, për shembull, të integrojmë Google Analytics dhe shërbime të tjera të marketingut të Google në ofertën tonë në internet). Vetë Menaxheri i Etiketave (i cili zbaton etiketat) nuk përpunon asnjë të dhënë personale të përdoruesve. Në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të përdoruesve, referenca i referohet informacionit të mëposhtëm në shërbimet e Google. Udhëzimet e përdorimit: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics
Mbi bazën e interesave tona legjitime (dmth interesi në analizën, optimizimin dhe funksionimin ekonomik të ofertës sonë në internet sipas kuptimit të Art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO) ne përdorim Google Analytics, një shërbim analize ueb të ofruar nga Google LLC (“Google”). Google përdor cookie. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin e ofertës në internet nga përdoruesi zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje.
Google është i certifikuar sipas Marrëveshjes së Mburojës së Privatësisë dhe në këtë mënyrë ofron një garanci për të qenë në përputhje me ligjin evropian për mbrojtjen e të dhënave (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google do ta përdorë këtë informacion në emrin tonë për të vlerësuar përdorimin e ofertës sonë në internet nga përdoruesit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetet brenda kësaj oferte në internet dhe për të na ofruar shërbime të tjera që lidhen me përdorimin e kësaj oferte në internet dhe përdorimin e internetit. Nga të dhënat e përpunuara mund të krijohen profile pseudonime të përdoruesve.

Ne përdorim vetëm Google Analytics me anonimizimin e IP-së të aktivizuar. Kjo do të thotë se adresa IP e përdoruesit është shkurtuar nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtete të tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të dërgohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje.

Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi i përdoruesit nuk bashkohet me të dhëna të tjera të Google. Përdoruesit mund të parandalojnë ruajtjen e cookies duke vendosur programin e tyre të shfletuesit në përputhje me rrethanat; Përveç kësaj, përdoruesit mund të parandalojnë mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave të krijuara nga cookie-t dhe që lidhen me përdorimin e ofertës online nga Google duke shkarkuar dhe instaluar shtesën e shfletuesit të disponueshëm në lidhjen e mëposhtme: http://tools .google .com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Mund të gjeni më shumë informacion mbi përdorimin e të dhënave nga Google, opsionet e cilësimeve dhe kundërshtimeve në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Google (https://policies.google.com/privacy) dhe te cilësimet për shfaqjen e reklamave nga Google (https://adssettings . google.com/authenticated).
Të dhënat personale të përdoruesve do të fshihen ose bëhen anonime pas 14 muajsh.

Google Universal Analytics
Ne përdorim Google Analytics në formën e “analitikës universale”. “Universal Analytics” i referohet një procesi Google Analytics në të cilin analiza e përdoruesit bazohet në një ID të përdoruesit pseudonim dhe kështu krijohet një profil pseudonimi i përdoruesit me informacion nga përdorimi i pajisjeve të ndryshme (i ashtuquajturi “gjurmimi ndër-pajisje” )..

Ndërtimi i grupit të synuar me Google Analytics
Ne përdorim Google Analytics për të shfaqur reklamat e vendosura brenda shërbimeve të reklamimit të Google dhe partnerëve të tij vetëm për ata përdorues që kanë treguar gjithashtu interes për ofertën tonë në internet ose që kanë karakteristika të caktuara (p.sh. interesa në tema ose produkte të caktuara që bazohen në faqet e internetit të vizituara). përcaktohen faqet e internetit), të cilat ne i transmetojmë te Google (i ashtuquajturi “rimarketing” ose “audienca e Google Analytics”). Me ndihmën e audiencës së rimarketingut, ne duam gjithashtu të sigurojmë që reklamat tona të korrespondojnë me interesat e mundshme të përdoruesve.
Google Adsense me reklama të personalizuara

Ne përdorim shërbimet e Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 në bazë të interesave tona legjitime (p.sh. interesi në analizën, optimizimin dhe funksionimin ekonomik të ofertës sonë në internet sipas kuptimit të Art. 6 Para. 1 lit f. DSGVO). , Shtetet e Bashkuara, (“Google”).
Google është i certifikuar sipas Marrëveshjes së Mburojës së Privatësisë dhe në këtë mënyrë ofron një garanci për të qenë në përputhje me ligjin evropian për mbrojtjen e të dhënave (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Ne përdorim shërbimin AdSense, me ndihmën e të cilit shfaqen reklamat në faqen tonë të internetit dhe marrim pagesën për shfaqjen e tyre ose përdorim tjetër. Për këto qëllime, të dhënat e përdorimit si klikimi në një reklamë dhe adresa IP e përdoruesit përpunohen, me adresën IP të shkurtuar me dy shifrat e fundit. Prandaj, përpunimi i të dhënave të përdoruesit është pseudonimizuar.

Ne përdorim Adsense me reklama të personalizuara. Duke vepruar kështu, Google nxjerr përfundime në lidhje me interesat e tyre në bazë të faqeve të internetit të vizituara ose aplikacioneve të përdorura nga përdoruesit dhe profileve të përdoruesve të krijuar në këtë mënyrë. Reklamuesit e përdorin këtë informacion për të përshtatur fushatat e tyre sipas atyre interesave, gjë që është e dobishme për përdoruesit dhe reklamuesit. Për Google, reklamat personalizohen kur të dhënat e mbledhura ose të njohura përcaktojnë ose ndikojnë në përzgjedhjen e reklamave. Kjo përfshin, por nuk kufizohet në, kërkimet e mëparshme, aktivitetet, vizitat në uebsajt, përdorimin e aplikacionit, informacionin demografik dhe vendndodhjen. Në mënyrë të veçantë, kjo përfshin: shënjestrimin demografik, shënjestrimin e kategorive të interesit, rimarketimin dhe shënjestrimin te listat e përputhjes së klientëve dhe listat e audiencës të ngarkuara te Menaxheri i Ofertës së DoubleClick ose Menaxheri i Fushatës.

Mund të gjeni më shumë informacion mbi përdorimin e të dhënave nga Google, opsionet e vendosjes dhe kundërshtimeve në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Google (https://policies.google.com/technologies/ads) dhe te cilësimet për shfaqjen e reklamave nga Google (https:/ / adssettings.google.com/authenticated).

Google Adsense me reklama jo të personalizuara
Ne përdorim shërbimet e Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 në bazë të interesave tona legjitime (p.sh. interesi në analizën, optimizimin dhe funksionimin ekonomik të ofertës sonë në internet sipas kuptimit të Art. 6 Para. 1 lit f. DSGVO). , Shtetet e Bashkuara, (“Google”).

Google është i certifikuar sipas Marrëveshjes së Mburojës së Privatësisë dhe në këtë mënyrë ofron një garanci për të qenë në përputhje me ligjin evropian për mbrojtjen e të dhënave (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Ne përdorim shërbimin AdSense, me ndihmën e të cilit shfaqen reklamat në faqen tonë të internetit dhe marrim pagesën për shfaqjen e tyre ose përdorim tjetër. Për këto qëllime, të dhënat e përdorimit si klikimi në një reklamë dhe adresa IP e përdoruesit përpunohen, me adresën IP të shkurtuar me dy shifrat e fundit. Prandaj, përpunimi i të dhënave të përdoruesit është pseudonimizuar.

Ne përdorim Adsense me reklama jo të personalizuara. Reklamat nuk shfaqen në bazë të profileve të përdoruesve. Reklamat e papersonalizuara nuk bazohen në sjelljen e mëparshme të përdoruesit. Synimi përdor informacione kontekstuale, duke përfshirë shënjestrimin e trashë (p.sh., në nivelin e vendndodhjes) gjeografike bazuar në vendndodhjen aktuale, përmbajtjen në faqen e internetit ose aplikacionin aktual dhe termat e fundit të kërkimit. Google parandalon çdo synim të personalizuar, duke përfshirë shënjestrimin demografik dhe shënjestrimin e bazuar në listat e përdoruesve.

Mund të gjeni më shumë informacion mbi përdorimin e të dhënave nga Google, opsionet e vendosjes dhe kundërshtimeve në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Google (https://policies.google.com/technologies/ads) dhe te cilësimet për shfaqjen e reklamave nga Google (https:/ / adssettings.google.com/authenticated).

Google AdWords dhe matja e konvertimit
Ne përdorim shërbimet e Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 në bazë të interesave tona legjitime (p.sh. interesi në analizën, optimizimin dhe funksionimin ekonomik të ofertës sonë në internet sipas kuptimit të Art. 6 Para. 1 lit f. DSGVO). , Shtetet e Bashkuara, (“Google”).

Google është i certifikuar sipas Marrëveshjes së Mburojës së Privatësisë dhe në këtë mënyrë ofron një garanci për të qenë në përputhje me ligjin evropian për mbrojtjen e të dhënave (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Ne përdorim procesin e marketingut në internet Google “AdWords” për të vendosur reklama në rrjetin e reklamave të Google (p.sh., në rezultatet e kërkimit, në video, në faqet e internetit, etj.) në mënyrë që ato t’u shfaqen përdoruesve që kanë një interes të supozuar për reklamat. Kjo na lejon të shfaqim reklama për dhe brenda ofertës sonë në internet në një mënyrë më të synuar në mënyrë që t’u prezantojmë përdoruesve vetëm reklama që potencialisht përputhen me interesat e tyre. Nëse, për shembull, një përdoruesi i shfaqen reklama për produkte për të cilat ai ishte i interesuar në oferta të tjera në internet, kjo quhet “rimarketing”. Për këto qëllime, kur aksesohen faqet tona dhe faqet e tjera të internetit në të cilat rrjeti i reklamave Google është aktiv, një kod i Google ekzekutohet drejtpërdrejt nga Google dhe të ashtuquajturat etiketa (ri) marketingu (grafika ose kode të padukshme, të njohura gjithashtu si ” referuar si “web beacons”) të integruar në faqen e internetit. Me ndihmën e tyre, në pajisjen e përdoruesit ruhet një cookie individuale, dmth. një skedar i vogël (në vend të cookies mund të përdoren edhe teknologji të krahasueshme). Ky skedar shënon se cilat faqe interneti viziton përdoruesi, çfarë përmbajtje i intereson dhe cila i ofron përdoruesit të klikuar, si dhe informacione teknike mbi shfletuesin dhe sistemin operativ, faqet e internetit referuese, oraret e vizitave dhe informacione të tjera mbi përdorimin e ofertës online. .
Ne marrim gjithashtu një “cookie konvertimi”. Informacioni i marrë me ndihmën e cookie-t përdoret nga Google për të krijuar statistika konvertimi për ne. Megjithatë, ne zbulojmë vetëm numrin e përgjithshëm anonim të përdoruesve që klikuan në reklamën tonë dhe u ridrejtuan në një faqe me një etiketë për përcjelljen e konvertimit. Megjithatë, ne nuk marrim asnjë informacion me të cilin përdoruesit mund të identifikohen personalisht.

Të dhënat e përdoruesit përpunohen me pseudonim brenda kornizës së rrjetit të reklamave Google. Kjo do të thotë që Google nuk ruan dhe përpunon, për shembull, emrin ose adresën e postës elektronike të përdoruesit, por përpunon të dhënat përkatëse në lidhje me cookie-t brenda profileve pseudonime të përdoruesve. Kjo do të thotë që nga këndvështrimi i Google, reklamat nuk menaxhohen dhe shfaqen për një person të identifikuar posaçërisht, por për pronarin e kukive, pavarësisht se kush është ky zotërues i kukive. Kjo nuk zbatohet nëse një përdorues ka lejuar shprehimisht Google të përpunojë të dhënat pa këtë pseudonimizim. Informacioni i mbledhur për përdoruesit i transmetohet Google dhe ruhet në serverët e Google në SHBA.

Mund të gjeni më shumë informacion mbi përdorimin e të dhënave nga Google, opsionet e vendosjes dhe kundërshtimeve në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Google (https://policies.google.com/technologies/ads) dhe te cilësimet për shfaqjen e reklamave nga Google (https:/ / adssettings.google.com/authenticated).

Klikoni dy herë në Google
Ne përdorim shërbimet e Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 në bazë të interesave tona legjitime (p.sh. interesi në analizën, optimizimin dhe funksionimin ekonomik të ofertës sonë në internet sipas kuptimit të Art. 6 Para. 1 lit f. DSGVO). , Shtetet e Bashkuara, (“Google”).

Google është i certifikuar sipas Marrëveshjes së Mburojës së Privatësisë dhe në këtë mënyrë ofron një garanci për të qenë në përputhje me ligjin evropian për mbrojtjen e të dhënave (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Ne përdorim procesin e marketingut në internet të Google “Doubleclick” për të vendosur reklama në rrjetin e reklamave të Google (p.sh. në rezultatet e kërkimit, në video, në faqet e internetit, etj.). Double Click karakterizohet nga fakti se reklamat shfaqen në kohë reale bazuar në interesat e supozuara të përdoruesve. Kjo na lejon të shfaqim reklama për dhe brenda ofertës sonë në internet në një mënyrë më të synuar në mënyrë që t’u prezantojmë përdoruesve vetëm reklama që potencialisht përputhen me interesat e tyre. Nëse, për shembull, një përdoruesi i shfaqen reklama për produkte për të cilat ai ishte i interesuar në oferta të tjera në internet, kjo quhet “rimarketing”. Për këto qëllime, kur aksesohen faqet tona dhe faqet e tjera të internetit në të cilat rrjeti i reklamave Google është aktiv, një kod i Google ekzekutohet drejtpërdrejt nga Google dhe të ashtuquajturat etiketa (ri) marketingu (grafika ose kode të padukshme, të njohura gjithashtu si ” referuar si “web beacons”) të integruar në faqen e internetit. Me ndihmën e tyre, në pajisjen e përdoruesit ruhet një cookie individuale, dmth. një skedar i vogël (në vend të cookies mund të përdoren edhe teknologji të krahasueshme). Ky skedar shënon se cilat faqe interneti viziton përdoruesi, çfarë përmbajtje i intereson dhe cila i ofron përdoruesit të klikuar, si dhe informacione teknike mbi shfletuesin dhe sistemin operativ, faqet e internetit referuese, oraret e vizitave dhe informacione të tjera mbi përdorimin e ofertës online. .

Regjistrohet gjithashtu adresa IP e përdoruesit, ku kjo shkurtohet brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane dhe vetëm në raste të jashtëzakonshme transmetohet plotësisht në një server të Google në SHBA dhe shkurtuar atje. Informacioni i mësipërm mund të lidhet gjithashtu nga Google me informacione të tilla nga burime të tjera. Nëse përdoruesi më pas viziton faqet e tjera të internetit, atij ose asaj mund t’i shfaqen reklama të përshtatura për interesat e tij të supozuara bazuar në profilin e tij ose të saj të përdoruesit.

Të dhënat e përdoruesit përpunohen me pseudonim brenda kornizës së rrjetit të reklamave Google. Kjo do të thotë që Google nuk ruan dhe përpunon, për shembull, emrin ose adresën e postës elektronike të përdoruesit, por përpunon të dhënat përkatëse në lidhje me cookie-t brenda profileve pseudonime të përdoruesve. Kjo do të thotë që nga këndvështrimi i Google, reklamat nuk menaxhohen dhe shfaqen për një person të identifikuar posaçërisht, por për pronarin e kukive, pavarësisht se kush është ky zotërues i kukive. Kjo nuk zbatohet nëse një përdorues ka lejuar shprehimisht Google të përpunojë të dhënat pa këtë pseudonimizim. Informacioni i mbledhur nga Google Marketing Services për përdoruesit i transmetohet Google dhe ruhet në serverët e Google në SHBA.

Mund të gjeni më shumë informacion mbi përdorimin e të dhënave nga Google, opsionet e vendosjes dhe kundërshtimeve në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Google (https://policies.google.com/technologies/ads) dhe te cilësimet për shfaqjen e reklamave nga Google (https:/ / adssettings.google.com/authenticated).
Jetpack (Statistikat e WordPress)
Në bazë të interesave tona legjitime (p.sh. interesi në analizën, optimizimin dhe funksionimin ekonomik të ofertës sonë në internet sipas kuptimit të Art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO), ne përdorim shtesën Jetpack (këtu nënfunksioni “Wordpress Stats”), i cili është një mjet për vlerësimin statistikor të aksesit të vizitorëve dhe nga Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Jetpack përdor të ashtuquajturat “cookies”, skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes në internet.

Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj oferte në internet ruhet në një server në SHBA. Nga të dhënat e përpunuara mund të krijohen profilet e përdoruesve, të cilat përdoren vetëm për analiza dhe jo për qëllime reklamimi. Për më shumë informacion, shihni politikën e privatësisë së Automattic: https://automattic.com/privacy/ dhe informacione rreth kukit të Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.

Pixel në Facebook, audienca të personalizuara dhe konvertim në Facebook
Për shkak të interesave tona legjitime në analizën, optimizimin dhe funksionimin ekonomik të ofertës sonë online dhe për këto qëllime, i ashtuquajturi “Facebook pixel” i rrjetit social Facebook, i cili operohet nga Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park. , CA 94025 , SHBA, ose nëse jeni me bazë në BE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”).
Facebook-u është i certifikuar sipas Marrëveshjes së Mburojës së Privatësisë dhe në këtë mënyrë ofron një garanci për të qenë në përputhje me ligjin evropian për mbrojtjen e të dhënave (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Me ndihmën e pikselit të Facebook, Facebook është në gjendje të përcaktojë vizitorët e ofertës sonë online si target grup për shfaqjen e reklamave (të ashtuquajturat “Facebook Ads”). Prandaj, ne përdorim pikselin e Facebook vetëm për të shfaqur reklamat në Facebook që kemi vendosur për ata përdorues të Facebook që gjithashtu kanë treguar interes për ofertën tonë në internet ose që kanë karakteristika të caktuara (p.sh. interesa në tema ose produkte të caktuara, të cilat bazohen në ato të vizituara përcaktohen faqet e internetit), të cilat ne i transmetojmë në Facebook (të ashtuquajturat “Audienca e personalizuar”). Me ndihmën e pikselit të Facebook, ne duam gjithashtu të sigurohemi që reklamat tona në Facebook të korrespondojnë me interesat e mundshme të përdoruesve dhe të mos jenë të bezdisshme. Me ndihmën e pikselit të Facebook, ne mund të kuptojmë gjithashtu efektivitetin e reklamave në Facebook për qëllime statistikore dhe kërkimore të tregut duke parë nëse përdoruesit janë ridrejtuar në faqen tonë të internetit pasi kanë klikuar në një reklamë në Facebook (i ashtuquajturi “konvertim”).
Përpunimi i të dhënave nga Facebook bëhet brenda kuadrit të udhëzimeve të Facebook për përdorimin e të dhënave. Prandaj, informacione të përgjithshme mbi shfaqjen e reklamave në Facebook në udhëzimet e përdorimit të të dhënave të Facebook: https://www.facebook.com/policy. Mund të gjeni informacione dhe detaje specifike rreth pikselit të Facebook dhe si funksionon në zonën e ndihmës në Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Ju mund të kundërshtoni koleksionin me pikselin e Facebook dhe përdorimin e të dhënave tuaja për të shfaqur reklamat në Facebook. Për të vendosur se cilat lloje të reklamave do t’ju shfaqen në Facebook, mund të vizitoni faqen e krijuar nga Facebook dhe të ndiqni udhëzimet për vendosjen e reklamave të bazuara në përdorim atje: https://www.facebook.com/settings?tab= reklama. Cilësimet janë të pavarura nga platforma, dmth janë të miratuara për të gjitha pajisjet, si p.sh. kompjuterët desktop ose pajisjet celulare.

Ju gjithashtu mund të tërhiqeni nga përdorimi i cookies, të cilat përdoren për të matur shtrirjen dhe për qëllime reklamimi, nëpërmjet faqes së çaktivizimit të nismës së reklamimit në rrjet (http://optout.networkadvertising.org/) dhe gjithashtu uebsajtit të SHBA (http ://www.aboutads.info/ Choices) ose faqen e internetit evropiane (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Prezenca online në mediat sociale
Ne mbajmë prezencë online brenda rrjeteve dhe platformave sociale në mënyrë që të kemi mundësi të komunikojmë me klientët, palët e interesuara dhe përdoruesit aktivë atje dhe të mund t’i informojmë ata për shërbimet tona atje.
Ne dëshirojmë të theksojmë se të dhënat e përdoruesve mund të përpunohen jashtë Bashkimit Evropian. Kjo mund të rezultojë në rreziqe për përdoruesin, sepse mund ta bëjë më të vështirë zbatimin e të drejtave të përdoruesit, për shembull. Në lidhje me ofruesit e SHBA-së të cilët janë të certifikuar sipas Privacy Shield, ne dëshirojmë të theksojmë se ata marrin përsipër të respektojnë standardet e mbrojtjes së të dhënave të BE-së.
Për më tepër, të dhënat e përdoruesit zakonisht përpunohen për qëllime kërkimi tregu dhe reklamimi. Për shembull, profilet e përdorimit mund të krijohen nga sjellja e përdorimit dhe nga interesat rezultuese të përdoruesve. Nga ana tjetër, profilet e përdorimit mund të përdoren, për shembull, për të vendosur reklama brenda dhe jashtë platformave që me sa duket korrespondojnë me interesat e përdoruesit. Për këto qëllime, cookies zakonisht ruhen në kompjuterët e përdoruesve, në të cilët ruhen sjellja e përdorimit dhe interesat e përdoruesve. Për më tepër, të dhënat mund të ruhen edhe në profilet e përdorimit pavarësisht nga pajisjet e përdorura nga përdoruesit (veçanërisht nëse përdoruesit janë anëtarë të platformave përkatëse dhe janë të kyçur në to).

Përpunimi i të dhënave personale të përdoruesve bëhet në bazë të interesave tona legjitime për informacion efektiv të përdoruesve dhe komunikim me përdoruesit në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 pika f GDPR. Nëse përdoruesve u kërkohet nga ofruesit përkatës të platformave pëlqimi i tyre për përpunimin e të dhënave të përshkruar më sipër, baza ligjore për përpunimin është Neni 6 Paragrafi 1 Shkronja a., Neni 7 GDPR.

Për një përshkrim të detajuar të përpunimit përkatës dhe mundësinë e kundërshtimit (opt-out), i referohemi informacionit të mëposhtëm të lidhur nga ofruesit.

Gjithashtu në rastin e kërkesave për informacion dhe pohimit të të drejtave të përdoruesve, dëshirojmë të theksojmë se këto mund të pohohen në mënyrë më efektive me ofruesit. Vetëm ofruesit kanë qasje në të dhënat e përdoruesve dhe mund të marrin masat e duhura dhe të japin informacion drejtpërdrejt. Nëse keni ende nevojë për ndihmë, mund të na kontaktoni.

– Facebook, faqe, grupe, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) mbi bazën e një marrëveshjeje për përpunimin e përbashkët të të dhënave personale – politika e privatësisë: https://www.facebook .com /about/privacy/, veçanërisht për faqet: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, hiqni dorë: https://www.facebook.com/settings?tab=ads dhe http: // www.youronlinechoices.com, Mburoja e privatësisë: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
– Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Politika e privatësisë: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/ i vërtetuar, Mburoja e privatësisë: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Aktiv.
– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Politika e privatësisë/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Politika e privatësisë: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/ personalizimi, Mburoja e privatësisë: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.
– Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) – Politika e privatësisë/ Tërheqja: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
– LinkedIn (LinkedIn Ireland Company Unlimited Wilton Place, Dublin 2, Ireland) – Politika e privatësisë https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/ guest -controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.
– Xing (XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Gjermani) – Politika e privatësisë/ Tërheqja: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
– Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Mbretëria e Bashkuar) – Politika e privatësisë/ Opt-Out: https://wakelet.com/privacy.html.
– Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Gjermani) – Politika e privatësisë/ Tërheqja: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Integrimi i shërbimeve dhe përmbajtjes së palëve të treta
Ne përdorim përmbajtje ose oferta shërbimesh nga ofruesit e palëve të treta brenda ofertës sonë në internet në bazë të interesave tona legjitime (d.m.th. interesi në analizën, optimizimin dhe funksionimin ekonomik të ofertës sonë në internet sipas kuptimit të Art. 6 Para. 1 lit Integrimi i shërbimeve të tilla si videot ose fontet (në tekstin e mëtejmë të referuar në mënyrë uniforme si “përmbajtje”).

Kjo gjithmonë presupozon që ofruesit e palëve të treta të kësaj përmbajtjeje të perceptojnë adresën IP të përdoruesit, pasi pa adresën IP ata nuk mund ta dërgonin përmbajtjen në shfletuesin e tyre. Prandaj, adresa IP kërkohet për shfaqjen e kësaj përmbajtjeje. Ne përpiqemi të përdorim vetëm përmbajtje, ofruesit përkatës të së cilës përdorin vetëm adresën IP për të ofruar përmbajtjen. Ofruesit e palëve të treta mund të përdorin gjithashtu të ashtuquajturat etiketa pixel (grafikë të padukshme, të njohura gjithashtu si “web beacons”) për qëllime statistikore ose marketingu. “Etiketat pixel” mund të përdoren për të vlerësuar informacione të tilla si trafiku i vizitorëve në faqet e kësaj faqeje interneti. Informacioni pseudonim mund të ruhet gjithashtu në cookies në pajisjen e përdoruesit dhe të përmbajë, ndër të tjera, informacion teknik në lidhje me shfletuesin dhe sistemin operativ, faqet e internetit referuese, oraret e vizitave dhe informacione të tjera mbi përdorimin e ofertës sonë në internet, si dhe lidhjen informacione të tilla nga burime të tjera.

YouTube
Ne futëm videot nga platforma “YouTube” e ofruar nga Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Deklarata për mbrojtjen e të dhënave: https://www.google.com/policies/privacy/, hiqni dorë: https://adssettings.google.com/authenticated.

hartat e Google
Ne integrojmë hartat e shërbimit “Google Maps” të ofruar nga Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Të dhënat e përpunuara mund të përfshijnë, në veçanti, adresat IP dhe të dhënat e vendndodhjes së përdoruesve, të cilat, megjithatë, nuk mblidhen pa pëlqimin e tyre (zakonisht si pjesë e cilësimeve në pajisjet e tyre celulare). Të dhënat mund të përpunohen në SHBA. Deklarata për mbrojtjen e të dhënave: https://www.google.com/policies/privacy/, hiqni dorë: https://adssettings.google.com/authenticated.

Përdorimi i shtojcave sociale të Facebook
Në bazë të interesave tona legjitime (p.sh. interesi në analizën, optimizimin dhe funksionimin ekonomik të ofertës sonë në internet sipas kuptimit të Art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO) ne përdorim shtojcat sociale (“plugins”) të rrjeteve sociale. rrjeti facebook.com, i cili operohet nga Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”).
Kjo mund të përfshijë, për shembull, përmbajtje të tilla si imazhe, video ose tekst dhe butona me të cilët përdoruesit mund të ndajnë përmbajtje nga kjo ofertë në internet brenda Facebook. Lista dhe pamja e Shtojcave Sociale të Facebook mund të shihen këtu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Facebook-u është i certifikuar sipas Marrëveshjes së Mburojës së Privatësisë dhe në këtë mënyrë ofron një garanci për të qenë në përputhje me ligjin evropian për mbrojtjen e të dhënave (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Nëse një përdorues thërret një funksion të kësaj oferte në internet që përmban një shtesë të tillë, pajisja e tij krijon një lidhje të drejtpërdrejtë me serverët e Facebook. Përmbajtja e shtojcës transmetohet drejtpërdrejt nga Facebook në pajisjen e përdoruesit, e cila e integron atë në ofertën online. Profilet e përdoruesve mund të krijohen nga të dhënat e përpunuara. Prandaj, ne nuk kemi asnjë ndikim në sasinë e të dhënave që Facebook mbledh me ndihmën e kësaj shtojce dhe për këtë arsye informojmë përdoruesit sipas nivelit tonë të njohurive.

Duke integruar shtojcën, Facebook merr informacionin që një përdorues ka hyrë në faqen përkatëse të ofertës online. Nëse përdoruesi është i regjistruar në Facebook, Facebook mund ta caktojë vizitën në llogarinë e tij në Facebook. Nëse përdoruesit ndërveprojnë me shtojcat, për shembull duke shtypur butonin Like ose duke bërë një koment, informacioni përkatës dërgohet drejtpërdrejt nga pajisja juaj në Facebook dhe ruhet atje. Nëse një përdorues nuk është anëtar i Facebook, ekziston ende mundësia që Facebook ta zbulojë dhe të ruajë adresën e tij IP. Sipas Facebook, vetëm një adresë IP anonime ruhet në Gjermani.

Qëllimi dhe qëllimi i mbledhjes së të dhënave dhe përpunimi dhe përdorimi i mëtejshëm i të dhënave nga Facebook, si dhe të drejtat përkatëse dhe opsionet e vendosjes për mbrojtjen e privatësisë së përdoruesve mund të gjenden në informacionin për mbrojtjen e të dhënave të Facebook: https:// www.facebook.com/about/privacy/.
Nëse një përdorues është anëtar i Facebook-ut dhe nuk dëshiron që Facebook të mbledhë të dhëna rreth tij nëpërmjet kësaj oferte në internet dhe t’i lidhë ato me të dhënat e anëtarëve të tij të ruajtura në Facebook, ai duhet të dalë nga Facebook përpara se të përdorë ofertën tonë në internet dhe të fshijë skedarët e tij të personalizimit. Cilësime dhe kundërshtime të mëtejshme për përdorimin e të dhënave për qëllime reklamimi janë të mundshme brenda cilësimeve të profilit të Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ose nëpërmjet faqes së SHBA http://www.aboutads.info/ zgjedhje/ ose faqen e BE-së http://www.youronlinechoices.com/. Cilësimet janë të pavarura nga platforma, dmth. ato miratohen për të gjitha pajisjet, si p.sh. kompjuterët desktop ose pajisjet celulare.