Zaštita podataka

Ova izjava o zaštiti podataka pojašnjava vrstu, obim i svrhu obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu „podaci“) u sklopu pružanja naših usluga i u okviru naše online ponude i web stranica, funkcija i sadržaja povezanih s njom kao kao i eksterno prisustvo na mreži, kao što je npr. naš profil na društvenim mrežama (u daljem tekstu zajedno “online ponuda”). Što se tiče termina koji se koriste, kao što su “obrada” ili “odgovorna osoba”, pozivamo se na definicije u članku 4. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Odgovorno
TipTap Lyss GmbH
Bielstrasse 29
3250 Lyss
[email protected]

Vrste obrađenih podataka
– Podaci o inventaru (npr. lični glavni podaci, imena ili adrese).
– Kontakt detalji (npr. e-mail, brojevi telefona).
– Podaci o sadržaju (npr. unos teksta, fotografije, video zapisi).
– Podaci o upotrebi (npr. posjećene web stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa).
– Meta/komunikacijski podaci (npr. informacije o uređaju, IP adrese).

Kategorije subjekata podataka
Posjetitelji i korisnici internetske ponude (u daljem tekstu dotične osobe zajednički nazivamo „korisnicima“).

svrha obrade
– Pružanje online ponude, njenih funkcija i sadržaja.
– Odgovaranje na zahtjeve za kontakt i komunikacija sa korisnicima.
– Sigurnosne mjere.
– Doseg mjerenja/marketinga

Korišteni termini
“Lični podaci” označavaju svaku informaciju koja se odnosi na identifikovano ili identifikovano fizičko lice (u daljem tekstu “subjekt podataka”); fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može identificirati direktno ili indirektno, posebno putem dodjele identifikatora kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator (npr. kolačić) ili jedna ili više posebnih karakteristika, izraz fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta te fizičke osobe.

“Obrada” je svaki proces ili niz procesa koji se obavljaju sa ili bez pomoći automatiziranih procesa u vezi s ličnim podacima. Pojam je širok i obuhvata praktično svako rukovanje podacima.

“Pseudonimizacija” znači obradu ličnih podataka na način da se lični podaci više ne mogu dodijeliti određenom subjektu podataka bez upotrebe dodatnih informacija, pod uvjetom da se te dodatne informacije pohranjuju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama. koji osiguravaju da lični podaci nisu dodijeljeni identificiranom ili identifikovanom fizičkom licu.

„Profilisanje“ bilo koje vrste automatizovane obrade ličnih podataka, koja se sastoji u korišćenju ovih ličnih podataka za procenu određenih ličnih aspekata koji se odnose na fizičko lice, posebno aspekata koji se odnose na radni učinak, ekonomsku situaciju, zdravlje, ličnu analizu ili predviđanje tog fizičkog lica preferencije, interesi, pouzdanost, ponašanje, boravište ili preseljenje.

„Odgovorno lice“ je fizičko ili pravno lice, organ, institucija ili drugi organ koji sam ili zajedno sa drugima odlučuje o svrhama i načinu obrade ličnih podataka.

„Obrađivač“ fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ koji obrađuje lične podatke u ime kontrolora.

Relevantne pravne osnove
U skladu sa članom 13 GDPR, obavijestit ćemo vas o pravnoj osnovi za našu obradu podataka. Za korisnike iz djelokruga Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), odnosno EU i EEZ, vrijedi sljedeće ako pravni osnov nije naveden u izjavi o zaštiti podataka:

Pravni osnov za dobijanje saglasnosti je član 6 st. 1 lit. a i član 7 GDPR;
Pravni osnov za obradu radi ispunjavanja naših usluga i izvršavanja ugovornih mera, kao i odgovaranja na upite je član 6. st. 1 lit. b GDPR;

Pravni osnov za obradu radi ispunjavanja naših zakonskih obaveza je član 6, st. 1 lit. c GDPR;

U slučaju da vitalni interesi subjekta podataka ili drugog fizičkog lica zahtijevaju obradu ličnih podataka, član 6 st. 1 lit. d GDPR kao pravni osnov.

Pravni osnov za obradu neophodnu za obavljanje posla koji je od javnog interesa ili u vršenju službenih ovlašćenja koja su preneta na odgovorno lice je član 6 st. 1 lit. e GDPR.

Pravni osnov za obradu radi zaštite naših legitimnih interesa je član 6, st. 1 lit. f GDPR.

Obrada podataka u druge svrhe osim onih za koje su prikupljeni određena je odredbama člana 6. st. 4 GDPR.

Obrada posebnih kategorija podataka (prema čl. 9 st. 1 DSGVO) utvrđuje se prema specifikacijama iz čl. 9 st. 2 GDPR.

Sigurnosne mjere
Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu sa zakonskim zahtjevima, uzimajući u obzir stanje tehnike, troškove implementacije i vrstu, obim, okolnosti i svrhe obrade, kao i različitu vjerovatnoću nastanka i ozbiljnost obrade. rizik za prava i slobode fizičkih lica kako bi se osigurao nivo zaštite koji odgovara riziku.

Mjere uključuju, posebno, osiguranje povjerljivosti, integriteta i dostupnosti podataka kontrolom fizičkog pristupa podacima, kao i pristupa, unosa, prijenosa, osiguravanja dostupnosti i njihovog odvajanja. Nadalje, uspostavili smo procedure koje osiguravaju ostvarivanje prava nositelja podataka, brisanje podataka i reakciju na prijetnje podacima. Nadalje, već vodimo računa o zaštiti osobnih podataka prilikom razvoja ili odabira hardvera, softvera i procesa, u skladu s principom zaštite podataka kroz dizajn tehnologije i kroz standardne postavke prilagođene zaštiti podataka.

Saradnja sa obrađivačima, zajedničkim kontrolorima i trećim stranama
Ako, kao dio naše obrade, otkrijemo podatke drugim ljudima i kompanijama (obrađivačima, zajedničkim kontrolorima ili trećim stranama), prenesemo im ih ili im na drugi način omogućimo pristup podacima, to činimo samo na osnovu zakonske dozvole ( npr. ako je za ispunjenje ugovora potreban prijenos podataka trećim stranama, kao što su pružatelji platnih usluga), korisnici su pristali, zakonska obaveza to predviđa ili na osnovu naših legitimnih interesa (npr. kada koristimo agente, web domaćini itd.).

Ako otkrijemo ili prenesemo podatke drugim kompanijama u našoj grupi kompanija, ili im na drugi način odobrimo pristup, to se posebno radi u administrativne svrhe kao legitimnog interesa i, osim toga, na osnovu koja odgovara zakonskim zahtjevima.

Transferi u treće zemlje
Ako obrađujemo podatke u trećoj zemlji (tj. izvan Evropske unije (EU), Evropskog ekonomskog prostora (EEA) ili Švicarske Konfederacije) ili to u okviru korištenja usluga trećih strana ili otkrivanja ili prijenosa podataka drugim osobama ili kompanije Ako se to dogodi, to će se dogoditi samo ako želimo da ispunimo naše (pred)ugovorne obaveze, na osnovu vašeg pristanka, na osnovu zakonske obaveze ili na osnovu naših legitimnih interesa. Podložno zakonskim ili ugovornim dozvolama, podatke obrađujemo ili ostavljamo u trećoj zemlji samo ako su ispunjeni zakonski zahtjevi. To znači da se obrada odvija, na primjer, na osnovu posebnih garancija, kao što je službeno priznato određivanje nivoa zaštite podataka koji odgovara onom u EU (npr. za SAD putem “Privacy Shield”) ili usklađenosti sa zvanično priznate posebne ugovorne obaveze.
Prava subjekata podataka
Imate pravo zatražiti potvrdu da li se predmetni podaci obrađuju i zatražiti informacije o tim podacima, kao i dodatne informacije i kopiju podataka u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Shodno tome imate. U skladu sa zakonskim zahtjevima, imate pravo zahtijevati dopunu podataka koji se odnose na Vas ili ispravku netačnih podataka koji se odnose na Vas.
U skladu sa zakonskim zahtjevima, imate pravo zahtijevati da se predmetni podaci odmah izbrišu ili, alternativno, zatražiti ograničenje obrade podataka u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Imate pravo zatražiti da dobijete podatke koje ste nam dostavili u skladu sa zakonskim zahtjevima i zatražiti da se oni proslijede drugim odgovornim stranama.
Također imate pravo, u skladu sa zakonskim zahtjevima, da uložite žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

pravo na povlačenje
Imate pravo da opozovete svoju saglasnost sa efektom za budućnost.

Pravo na prigovor
Možete se usprotiviti budućoj obradi podataka koji se odnose na Vas u bilo koje vrijeme u skladu sa zakonskim zahtjevima. Prigovor se posebno može uložiti protiv obrade u svrhe direktnog oglašavanja.

Kolačići i pravo prigovora na direktno oglašavanje
“Kolačići” su male datoteke koje se pohranjuju na računarima korisnika. U kolačićima se mogu pohraniti različite informacije. Kolačić se prvenstveno koristi za pohranjivanje informacija o korisniku (ili uređaju na kojem je kolačić pohranjen) za vrijeme ili nakon njihove posjete online ponudi. Privremeni kolačići ili “kolačići sesije” ili “prijelazni kolačići” su kolačići koji se brišu nakon što korisnik napusti online ponudu i zatvori svoj pretraživač. U takvom kolačiću, na primjer, može se sačuvati sadržaj korpe za kupovinu u online prodavnici ili status prijave. “Trajni” ili “trajni” se odnose na kolačiće koji ostaju pohranjeni čak i nakon zatvaranja pretraživača. Na primjer, status prijave se može sačuvati ako ga korisnici posjete nakon nekoliko dana. U takvom kolačiću mogu se pohraniti i interesi korisnika koji se koriste za mjerenje dometa ili marketinške svrhe. “Kolačići treće strane” su kolačići koje nude provajderi koji nisu osobe odgovorne za upravljanje online ponudom (u suprotnom, ako su to samo njihovi kolačići, govorimo o “kolačićima prve strane”).

Možemo koristiti privremene i trajne kolačiće i to objasniti u našoj izjavi o zaštiti podataka.

Ako korisnici ne žele da se kolačići čuvaju na njihovom računaru, od njih se traži da deaktiviraju odgovarajuću opciju u sistemskim postavkama svog pretraživača. Sačuvani kolačići se mogu izbrisati u sistemskim postavkama pretraživača. Isključivanje kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja ove online ponude.

Općenita primjedba na korištenje kolačića u svrhe internetskog marketinga može se postaviti za veliki broj usluga, posebno u slučaju praćenja, putem američke web stranice http://www.aboutads.info/choices/ ili web stranice EU http ://www.youronlinechoices.com/. Nadalje, pohranjivanje kolačića može se postići isključivanjem u postavkama preglednika. Imajte na umu da se u ovom slučaju ne mogu koristiti sve funkcije ove online ponude.

brisanje podataka
Podaci koje obrađujemo biće izbrisani u skladu sa zakonskim zahtjevima ili će njihova obrada biti ograničena. Osim ako nije izričito navedeno u ovoj izjavi o zaštiti podataka, podaci koje smo pohranili bit će izbrisani čim više ne budu potrebni za predviđenu svrhu i brisanje nije u suprotnosti sa zakonskim obavezama pohrane.

Ako se podaci ne izbrišu jer su potrebni u druge i zakonom dozvoljene svrhe, njihova obrada će biti ograničena. To znači da će podaci biti blokirani i neće se obrađivati ​​u druge svrhe. Ovo se, na primjer, odnosi na podatke koji se moraju zadržati iz komercijalnih ili poreznih razloga.

Promjene i ažuriranja politike privatnosti
Molimo vas da se redovno informišete o sadržaju naše izjave o zaštiti podataka. Prilagodit ćemo izjavu o zaštiti podataka čim promjene u obradi podataka koju provodimo to učine neophodnim. Obavijestit ćemo vas čim promjene budu zahtijevale vašu suradnju (npr. pristanak) ili drugo pojedinačno obavještenje.

Poslovna obrada
Osim toga, obrađujemo
– Podaci o ugovoru (npr. predmet ugovora, rok, kategorija kupaca).
– Podaci o plaćanju (npr. bankovni podaci, istorija plaćanja)
od naših kupaca, potencijalnih i poslovnih partnera u svrhu pružanja ugovornih usluga, usluga i brige o korisnicima, marketinga, oglašavanja i istraživanja tržišta.

hosting i isporuka putem e-pošte
Usluge hostinga koje koristimo služe za pružanje sljedećih usluga: usluge infrastrukture i platforme, računarskih kapaciteta, skladišnog prostora i usluga baze podataka, slanja e-pošte, sigurnosnih usluga i usluga tehničkog održavanja koje koristimo u svrhu rada ove online ponude.
Mi, ili naš hosting provajder, obrađujemo podatke o inventaru, kontakt podatke, podatke o sadržaju, podatke o ugovoru, podatke o upotrebi, meta i komunikacijske podatke od kupaca, zainteresiranih strana i posjetitelja ove online ponude na osnovu naših legitimnih interesa za izradu ove online ponude dostupno efikasno i sigurno u skladu sa čl. Član 6 st. 1 lit. f GDPR u vezi sa članom 28 GDPR (zaključivanje ugovora o obradi naloga).

Prikupljanje pristupnih podataka i log fajlova
Mi, ili naš hosting provajder, prikupljamo na osnovu naših legitimnih interesa u smislu člana 6 st. 1 lit. f. GDPR podaci o svakom pristupu serveru na kojem se nalazi ova usluga (tzv. server log fajlovi). Podaci za pristup uključuju naziv web stranice kojoj se pristupa, datoteku, datum i vrijeme pristupa, količinu prenesenih podataka, obavijest o uspješnom pristupu, tip i verziju pretraživača, operativni sistem korisnika, URL upućivača (prethodno posjećenu stranicu), IP adresu i provajdera koji je tražio.
Informacije o fajlu dnevnika pohranjuju se najviše 7 dana iz sigurnosnih razloga (npr. radi istrage zloupotrebe ili prijevare), a zatim se brišu. Podaci čije je dalje pohranjivanje potrebno u svrhu dokazivanja isključeni su iz brisanja dok se dotični incident konačno ne razjasni.

Cloudflare mreža za isporuku sadržaja
Koristimo takozvanu “mrežu isporuke sadržaja” (CDN) koju nudi Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, SAD. Cloudflare je certificiran u skladu sa Ugovorom o zaštiti privatnosti i stoga nudi garanciju za usklađenost s evropskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).
CDN je usluga uz pomoć koje se sadržaj naše online ponude, posebno velike medijske datoteke kao što su grafike ili skripte, može brže isporučiti uz pomoć regionalno distribuiranih servera povezanih putem interneta. Korisnički podaci se obrađuju isključivo u gore navedene svrhe i za održavanje sigurnosti i funkcionalnosti CDN-a.

Korištenje se temelji na našim legitimnim interesima, odnosno interesu za sigurno i efikasno pružanje, analizu i optimizaciju naše online ponude prema. Član 6 st. 1 lit. f. GDPR.
Za više informacija pogledajte Cloudflareovu politiku privatnosti: https://www.cloudflare.com/security-policy.

CDN je usluga uz pomoć koje se sadržaj naše online ponude, posebno velike medijske datoteke kao što su grafike ili skripte, može brže isporučiti uz pomoć regionalno distribuiranih servera povezanih putem interneta. Korisnički podaci se obrađuju isključivo u gore navedene svrhe i za održavanje sigurnosti i funkcionalnosti CDN-a.

Korištenje se temelji na našim legitimnim interesima, odnosno interesu za sigurno i efikasno pružanje, analizu i optimizaciju naše online ponude.
Za više informacija pogledajte StackPath-ovu izjavu o privatnosti: https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement.

New Relic – Nadgledanje servera i praćenje grešaka
Uz pomoć praćenja servera i praćenja grešaka, osiguravamo dostupnost i integritet naše online ponude i koristimo obrađene podatke za tehnički optimizaciju naše online ponude.
U ove svrhe koristimo uslugu New Relic, Inc. Obratite pažnju: Pravni odjel 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, SAD. New Relic je certificiran prema Ugovoru o zaštiti privatnosti i stoga nudi garanciju za usklađenost sa evropskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active).

New Relic obrađuje agregirane podatke o performansama, odnosno performansama, korištenju i uporedivim tehničkim vrijednostima, koji pružaju informacije o stabilnosti i svim anomalijama naše online ponude. U slučaju grešaka i abnormalnosti, pojedinačni zahtjevi korisnika naše online ponude se snimaju pod pseudonimom kako bi se identificirali i otklonili izvori problema. U ovom slučaju, pseudonim posebno znači da se IP adrese korisnika čuvaju sa uklonjenim posljednje dvije cifre (tzv. IP maskiranje). Zbirni podaci će biti izbrisani nakon tri mjeseca, a pseudonimizirani nakon sedam dana.

New Relic koristimo na osnovu naših legitimnih interesa za sigurnost, slobodu od grešaka i optimizaciju naše online ponude u skladu sa. Član 6 st. 1 lit. f GDPR.

Za više informacija o tome kako New Relic obrađuje lične podatke, pogledajte politiku privatnosti usluge: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.

Google Tag Manager
Google Tag Manager je rješenje s kojim putem sučelja možemo upravljati takozvanim oznakama web stranica (i tako, na primjer, integrirati Google Analytics i druge Google marketinške usluge u našu online ponudu). Sam Tag Manager (koji implementira oznake) ne obrađuje nikakve lične podatke korisnika. Što se tiče obrade ličnih podataka korisnika, upućuje se na sljedeće informacije o Google uslugama. Smjernice za korištenje: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics
Na osnovu naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcionisanje naše online ponude u smislu čl. 6. stav 1. lit. f. DSGVO) koristimo Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google LLC (“Google”). Google koristi kolačiće. Informacije koje generira kolačić o korištenju online ponude od strane korisnika obično se prenose na Google server u SAD-u i tamo pohranjuju.
Google je certificiran prema Ugovoru o zaštiti privatnosti i stoga nudi garanciju za usklađenost sa evropskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google će koristiti ove informacije u naše ime za procjenu korištenja naše online ponude od strane korisnika, za sastavljanje izvještaja o aktivnostima u okviru ove online ponude i za pružanje drugih usluga u vezi s korištenjem ove online ponude i korištenjem interneta. Od obrađenih podataka mogu se kreirati pseudonimni korisnički profili.

Koristimo samo Google Analytics sa aktiviranom IP anonimizacijom. To znači da Google skraćuje IP adresu korisnika u zemljama članicama Evropske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti poslana na Google server u SAD i tamo skraćena.

IP adresa koju prenosi korisnikov pretraživač nije spojena sa drugim Google podacima. Korisnici mogu spriječiti pohranu kolačića tako da u skladu s tim podese softver svog pretraživača; Osim toga, korisnici mogu spriječiti da Google prikuplja i obrađuje podatke koje generiše kolačić i koji se odnose na njihovo korištenje online ponude preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećem linku: http://tools .google .com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Više informacija o korištenju podataka od strane Googlea, opcijama podešavanja i prigovora možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka (https://policies.google.com/privacy) i u postavkama za prikaz oglasa od strane Googlea (https://adssettings google.com/authenticated).
Lični podaci korisnika će se izbrisati ili učiniti anonimnim nakon 14 mjeseci.

Google Universal Analytics
Koristimo Google Analytics u obliku “univerzalne analitike”. “Univerzalna analitika” se odnosi na proces Google Analytics u kojem se analiza korisnika zasniva na pseudonimnom korisničkom ID-u i na taj način se kreira pseudonimni profil korisnika sa informacijama o korištenju različitih uređaja (tzv. “cross-device tracking” ).

Izgradnja ciljne grupe uz Google Analytics
Koristimo Google Analytics za prikazivanje oglasa postavljenih u okviru usluga oglašavanja Google-a i njegovih partnera samo onim korisnicima koji su također pokazali interes za našu online ponudu ili koji imaju određene karakteristike (npr. interesovanja za određene teme ili proizvode koji su zasnovani na posjećene web stranice). web stranice su određene), koje prenosimo Googleu (tzv. „remarketing“ ili „Google Analytics publika“). Uz pomoć publike za remarketing, također želimo osigurati da naši oglasi odgovaraju potencijalnim interesima korisnika.
Google Adsense sa personaliziranim oglasima

Koristimo usluge Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 na osnovu naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcionisanje naše online ponude u smislu čl. 6 stav 1 lit. f. DSGVO)., Sjedinjene Američke Države, (“Google”).
Google je certificiran prema Ugovoru o zaštiti privatnosti i stoga nudi garanciju za usklađenost sa evropskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Koristimo uslugu AdSense, uz pomoć koje se oglasi prikazuju na našoj web stranici i primamo plaćanje za njihovo prikazivanje ili drugu upotrebu. U te svrhe se obrađuju podaci o korištenju kao što su klik na oglas i IP adresa korisnika, pri čemu se IP adresa skraćuje za posljednje dvije cifre. Stoga je obrada korisničkih podataka pseudonimizirana.

Koristimo Adsense sa personaliziranim oglasima. Pritom Google zaključuje o svojim interesima na osnovu posjećenih web stranica ili aplikacija koje korisnici koriste i na ovaj način kreiranih korisničkih profila. Oglašivači koriste ove informacije kako bi svoje kampanje prilagodili tim interesima, što je korisno i za korisnike i za oglašivače. Za Google, oglasi su personalizirani kada prikupljeni ili poznati podaci određuju ili utiču na odabir oglasa. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na, prethodna pretraživanja, aktivnosti, posjete web stranici, korištenje aplikacija, demografske podatke i informacije o lokaciji. Konkretno, ovo uključuje: demografsko ciljanje, ciljanje kategorija interesa, remarketing i ciljanje na liste za podudaranje kupaca i liste publike koje su otpremljene u DoubleClick Bid Manager ili Campaign Manager.

Više informacija o korištenju podataka od strane Googlea, opcijama podešavanja i prigovora možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka (https://policies.google.com/technologies/ads) i u postavkama za prikaz oglasa od strane Googlea (https:// /adssettings.google.com/authenticated).

Google Adsense s nepersonaliziranim oglasima
Koristimo usluge Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 na osnovu naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcionisanje naše online ponude u smislu čl. 6 stav 1 lit. f. DSGVO)., Sjedinjene Američke Države, (“Google”).

Google je certificiran prema Ugovoru o zaštiti privatnosti i stoga nudi garanciju za usklađenost sa evropskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Koristimo uslugu AdSense, uz pomoć koje se oglasi prikazuju na našoj web stranici i primamo plaćanje za njihovo prikazivanje ili drugu upotrebu. U te svrhe se obrađuju podaci o korištenju kao što su klik na oglas i IP adresa korisnika, pri čemu se IP adresa skraćuje za posljednje dvije cifre. Stoga je obrada korisničkih podataka pseudonimizirana.

Koristimo Adsense s nepersonaliziranim oglasima. Oglasi se ne prikazuju na osnovu korisničkih profila. Nepersonalizirani oglasi nisu zasnovani na prethodnom ponašanju korisnika. Ciljanje koristi kontekstualne informacije, uključujući grubo (npr. na razini lokacije) geografsko ciljanje na temelju trenutne lokacije, sadržaja na trenutnoj web stranici ili u aplikaciji i nedavnih pojmova za pretraživanje. Google sprječava svako personalizirano ciljanje, uključujući demografsko ciljanje i ciljanje na osnovu lista korisnika.

Više informacija o korištenju podataka od strane Googlea, opcijama podešavanja i prigovora možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka (https://policies.google.com/technologies/ads) i u postavkama za prikaz oglasa od strane Googlea (https:// /adssettings.google.com/authenticated).

Google AdWords i mjerenje konverzija
Koristimo usluge Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 na osnovu naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcionisanje naše online ponude u smislu čl. 6 stav 1 lit. f. DSGVO)., Sjedinjene Američke Države, (“Google”).

Google je certificiran prema Ugovoru o zaštiti privatnosti i stoga nudi garanciju za usklađenost sa evropskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Koristimo proces internetskog marketinga Google “AdWords” za postavljanje oglasa na Google reklamnu mrežu (npr. u rezultatima pretraživanja, u video zapisima, na web stranicama, itd.) tako da se prikazuju korisnicima koji imaju pretpostavljeni interes za oglase. To nam omogućava da prikazujemo oglase za i unutar naše online ponude na ciljaniji način kako bismo korisnicima predstavili samo oglase koji potencijalno odgovaraju njihovim interesima. Ako se korisniku, na primjer, u drugim online ponudama prikazuju oglasi za proizvode koji su ga zanimali, to se naziva “remarketing”. U ove svrhe, kada se pristupa našoj i drugim web stranicama na kojima je aktivna Google reklamna mreža, Google kod se izvršava direktno od strane Googlea i tzv. “web beacons”) integrirani u web stranicu. Uz njihovu pomoć, pojedinačni kolačić, odnosno mala datoteka, pohranjuje se na korisnikov uređaj (umjesto kolačića mogu se koristiti i usporedive tehnologije). Ovaj fajl bilježi koje web stranice korisnik posjećuje, koji sadržaj ga zanima i na koju ponudu je korisnik kliknuo, kao i tehničke informacije o pregledniku i operativnom sistemu, web stranice koje upućuju, vrijeme posjeta i druge informacije o korištenju internetske ponude .
Također primamo pojedinačni “kolačić za konverziju”. Informacije dobijene uz pomoć kolačića Google koristi za kreiranje statistike konverzije za nas. Međutim, saznajemo samo anonimni ukupan broj korisnika koji su kliknuli na naš oglas i bili preusmjereni na stranicu s oznakom za praćenje konverzija. Međutim, ne primamo nikakve informacije s kojima se korisnici mogu lično identificirati.

Korisnički podaci se obrađuju pseudonimno u okviru Google reklamne mreže. To znači da Google ne pohranjuje i ne obrađuje, na primjer, ime ili adresu e-pošte korisnika, već obrađuje relevantne podatke u vezi s kolačićima unutar pseudonimnih korisničkih profila. To znači da se sa Googleove tačke gledišta, oglasima ne upravlja i ne prikazuju se za posebno identificiranu osobu, već za vlasnika kolačića, bez obzira ko je ovaj vlasnik kolačića. Ovo se ne primjenjuje ako je korisnik izričito dozvolio Googleu da obrađuje podatke bez ove pseudonimizacije. Prikupljene informacije o korisnicima prenose se Google-u i pohranjuju na Googleovim serverima u SAD-u.

Više informacija o korištenju podataka od strane Googlea, opcijama podešavanja i prigovora možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka (https://policies.google.com/technologies/ads) i u postavkama za prikaz oglasa od strane Googlea (https:// /adssettings.google.com/authenticated).

Google dupli klik
Koristimo usluge Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 na osnovu naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcionisanje naše online ponude u smislu čl. 6 stav 1 lit. f. DSGVO)., Sjedinjene Američke Države, (“Google”).

Google je certificiran prema Ugovoru o zaštiti privatnosti i stoga nudi garanciju za usklađenost sa evropskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Koristimo Google “Doubleclick” online marketinški proces za postavljanje oglasa u Google reklamnu mrežu (npr. u rezultatima pretraživanja, u video zapisima, na web stranicama, itd.). Double Click se odlikuje činjenicom da se oglasi prikazuju u realnom vremenu na osnovu pretpostavljenih interesa korisnika. To nam omogućava da prikazujemo oglase za i unutar naše online ponude na ciljaniji način kako bismo korisnicima predstavili samo oglase koji potencijalno odgovaraju njihovim interesima. Ako se korisniku, na primjer, u drugim online ponudama prikazuju oglasi za proizvode koji su ga zanimali, to se naziva “remarketing”. U ove svrhe, kada se pristupa našoj i drugim web stranicama na kojima je aktivna Google reklamna mreža, Google kod se izvršava direktno od strane Googlea i tzv. “web beacons”) integrirani u web stranicu. Uz njihovu pomoć, pojedinačni kolačić, odnosno mala datoteka, pohranjuje se na korisnikov uređaj (umjesto kolačića mogu se koristiti i usporedive tehnologije). Ova datoteka bilježi koje web stranice korisnik posjećuje, koji sadržaj ga zanima i na koju ponudu je korisnik kliknuo, kao i tehničke informacije o pregledniku i operativnom sistemu, web stranice koje upućuju, vrijeme posjeta i druge informacije o korištenju internetske ponude .

IP adresa korisnika se također bilježi, pri čemu se ona skraćuje unutar zemalja članica Evropske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru i samo u izuzetnim slučajevima se prenosi u cijelosti na Google server u SAD i tamo skraćeno. Gore navedene informacije Google također može povezati s takvim informacijama iz drugih izvora. Ako korisnik tada posjeti druge web stranice, mogu mu se prikazati oglasi prilagođeni njegovim ili njenim pretpostavljenim interesima na osnovu njegovog ili njenog korisničkog profila.

Korisnički podaci se obrađuju pseudonimno u okviru Google reklamne mreže. To znači da Google ne pohranjuje i ne obrađuje, na primjer, ime ili adresu e-pošte korisnika, već obrađuje relevantne podatke u vezi s kolačićima unutar pseudonimnih korisničkih profila. To znači da se sa Googleove tačke gledišta, oglasima ne upravlja i ne prikazuju se za posebno identifikovanu osobu, već za vlasnika kolačića, bez obzira ko je ovaj vlasnik kolačića. Ovo se ne primjenjuje ako je korisnik izričito dozvolio Googleu da obrađuje podatke bez ove pseudonimizacije. Podaci koje prikuplja Google Marketing Services o korisnicima se prenose Googleu i pohranjuju na Googleovim serverima u SAD-u.

Više informacija o korištenju podataka od strane Googlea, opcijama podešavanja i prigovora možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka (https://policies.google.com/technologies/ads) i u postavkama za prikazivanje reklama od strane Googlea (https:// /adssettings.google.com/authenticated).
Jetpack (WordPress statistika)
Na osnovu naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcionisanje naše online ponude u smislu čl. 6. stav 1. lit. f. DSGVO), koristimo dodatak Jetpack (ovdje podfunkcija “Wordpress Stats”), koji je alat za statističku procjenu pristupa posjetitelja i iz Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, SAD. Jetpack koristi takozvane “kolačiće”, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu i omogućavaju analizu vašeg korištenja web stranice.

Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju ove online ponude pohranjuju se na serveru u SAD-u. Od obrađenih podataka mogu se kreirati korisnički profili koji se koriste samo za analizu, a ne u reklamne svrhe. Za više informacija pogledajte Pravila privatnosti kompanije Automattic: https://automattic.com/privacy/ i informacije o Jetpack kolačićima: https://jetpack.com/support/cookies/.

Facebook piksel, prilagođena publika i Facebook konverzija
Zbog naših legitimnih interesa u analizi, optimizaciji i ekonomskom funkcionisanju naše online ponude i za ove svrhe, tzv. „Facebook piksel“ društvene mreže Facebook, kojom upravlja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park , CA 94025 , SAD, ili ako se nalazite u EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Facebook“).
Facebook je certificiran u skladu sa Ugovorom o zaštiti privatnosti i stoga nudi garanciju za usklađenost sa evropskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Uz pomoć Facebook piksela, Facebook je u mogućnosti da odredi posjetitelje naše online ponude kao ciljnu grupu za prikazivanje reklama (tzv. „Facebook Ads“). U skladu s tim, mi koristimo Facebook piksel da prikažemo samo Facebook oglase koje smo postavili onim korisnicima Facebooka koji su također pokazali interes za našu online ponudu ili koji imaju određene karakteristike (npr. interesovanja za određene teme ili proizvode, koji su zasnovani na posjećenosti web stranice). web stranice su određene), koje prenosimo na Facebook (tzv. „Prilagođena publika“). Uz pomoć Facebook piksela, također želimo osigurati da naši Facebook oglasi odgovaraju potencijalnim interesima korisnika i da ne budu dosadni. Uz pomoć Facebook piksela, također možemo razumjeti učinkovitost Facebook oglasa za statističke i marketinške svrhe tako što vidimo da li su korisnici preusmjereni na našu web stranicu nakon klika na Facebook oglas (tzv. „konverzija“).
Obrada podataka od strane Facebooka odvija se u okviru Facebookovih smjernica za korištenje podataka. U skladu s tim, opće informacije o prikazivanju Facebook oglasa u Facebookovim smjernicama za korištenje podataka: https://www.facebook.com/policy. Možete pronaći određene informacije i detalje o Facebook pikselu i kako on funkcionira u području pomoći za Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Možete prigovoriti prikupljanju Facebook pikselom i korištenju vaših podataka za prikazivanje Facebook oglasa. Da biste postavili koje vrste reklama vam se prikazuju unutar Facebooka, možete pozvati stranicu koju je Facebook postavio i slijediti upute o postavkama za oglašavanje zasnovano na upotrebi: https://www.facebook.com/settings?tab =ads. Postavke su nezavisne od platforme, odnosno usvojene su za sve uređaje, kao što su desktop računari ili mobilni uređaji.

Također možete odustati od upotrebe kolačića, koji se koriste za mjerenje raspona i reklamne svrhe, putem stranice za deaktivaciju inicijative za mrežno oglašavanje (http://optout.networkadvertising.org/) i web stranice SAD-a (http: //www.aboutads.info/ choices) ili europsku web stranicu (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Online prisustvo na društvenim mrežama
Održavamo online prisutnost na društvenim mrežama i platformama kako bismo mogli komunicirati s kupcima, zainteresiranim stranama i korisnicima koji su tamo aktivni i kako bismo ih tamo mogli informirati o našim uslugama.
Napominjemo da se podaci korisnika mogu obrađivati ​​i izvan Europske unije. To može dovesti do rizika za korisnika jer bi, na primjer, provođenje korisnikovih prava moglo biti otežano. Što se tiče američkih provajdera koji su certificirani po Privacy Shield-u, želimo istaći da se oni obavezuju da će poštovati standarde zaštite podataka EU.
Nadalje, korisnički podaci se obično obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i reklamiranja. Na primjer, profili korištenja mogu se kreirati iz ponašanja korištenja i rezultirajućih interesa korisnika. Profili upotrebe mogu se zauzvrat koristiti, na primjer, za postavljanje reklama unutar i izvan platformi koje vjerojatno odgovaraju interesima korisnika. U ove svrhe, kolačići se obično pohranjuju na kompjuterima korisnika, u kojima se pohranjuju ponašanje korištenja i interesi korisnika. Nadalje, podaci se također mogu pohraniti u profile korištenja neovisno o uređajima koje korisnici koriste (naročito ako su korisnici članovi dotične platforme i na njih su prijavljeni).

Obrada ličnih podataka korisnika odvija se na osnovu naših legitimnih interesa za efektivno informisanje korisnika i komunikaciju sa korisnicima u skladu sa članom 6. stav 1. tačka f GDPR. Ako odgovarajući provajderi platformi zatraže od korisnika da pristanu na gore opisanu obradu podataka, pravni osnov za obradu je član 6. stav 1. slovo a., član 7. GDPR.

Za detaljan opis dotične obrade i mogućnosti prigovora (opt-out), pozivamo se na sljedeće povezane informacije od dobavljača.

Također, u slučaju zahtjeva za informacijama i ostvarivanja prava korisnika, ističemo da se ona najefikasnije mogu ostvariti kod provajdera. Samo provajderi imaju pristup podacima korisnika i mogu poduzeti odgovarajuće mjere i direktno davati informacije. Ako vam je i dalje potrebna pomoć, možete nas kontaktirati.

– Facebook, stranice, grupe, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) na osnovu ugovora o zajedničkoj obradi ličnih podataka – politika privatnosti: https://www.facebook .com /about/privacy/, posebno za stranice: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data , opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads i http: // www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
– Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD) – Pravila privatnosti: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/ autentificiran, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SAD) – Politika privatnosti/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD) – Politika privatnosti: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/ personalizacija , Zaštita privatnosti: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.
– Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, SAD) – Politika privatnosti/Odjava: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
– LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska) – Politika privatnosti https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/ guest -controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.
– Xing (XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Njemačka) – Politika privatnosti/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
– Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Ujedinjeno Kraljevstvo) – Politika privatnosti/ Opt-Out: https://wakelet.com/privacy.html.
– Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Njemačka) – Politika privatnosti/ Opt-Out: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Integracija usluga i sadržaja trećih strana
Sadržaj ili ponude usluga trećih strana u okviru naše online ponude koristimo na osnovu naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcionisanje naše online ponude u smislu čl. 6. stav 1. lit Integrirajte usluge kao što su video zapisi ili fontovi (u daljem tekstu jednoobrazno nazvani “sadržaj”).

To uvijek pretpostavlja da treći provajderi ovog sadržaja percipiraju IP adresu korisnika, jer bez IP adrese ne bi mogli poslati sadržaj svom pretraživaču. IP adresa je stoga potrebna za prikaz ovog sadržaja. Trudimo se da koristimo samo sadržaj čiji odgovarajući provajderi koriste samo IP adresu za isporuku sadržaja. Provajderi trećih strana također mogu koristiti takozvane pikselne oznake (nevidljive grafike, poznate i kao “web beacons”) u statističke ili marketinške svrhe. “Oznake piksela” se mogu koristiti za procjenu informacija kao što je promet posjetitelja na stranicama ove web stranice. Pseudonimne informacije se također mogu pohraniti u kolačiće na korisnikovom uređaju i sadržavati, između ostalog, tehničke informacije o pregledniku i operativnom sistemu, upućivanje na web stranice, vrijeme posjeta i druge informacije o korištenju naše online ponude, kao i povezivanje. na takve informacije iz drugih izvora.

youtube
Ugrađujemo video zapise sa “YouTube” platforme koju pruža Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Izjava o zaštiti podataka: https://www.google.com/policies/privacy/, odustajanje: https://adssettings.google.com/authenticated.

google mape
Integriramo karte usluge “Google Maps” koju pruža Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Obrađeni podaci mogu uključivati, posebno, IP adrese i podatke o lokaciji korisnika, koji se, međutim, ne prikupljaju bez njihovog pristanka (obično kao dio postavki na njihovim mobilnim uređajima). Podaci se mogu obraditi u SAD-u. Izjava o zaštiti podataka: https://www.google.com/policies/privacy/, odustajanje: https://adssettings.google.com/authenticated.

Upotreba Facebook društvenih dodataka
Na osnovu naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcionisanje naše online ponude u smislu čl. 6. stav 1. lit. f. DSGVO) koristimo društvene dodatke („dodatke“) društvenih mreža facebook.com, kojom upravlja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (“Facebook”).
To može uključivati, na primjer, sadržaj kao što su slike, video zapisi ili tekst i dugmad pomoću kojih korisnici mogu dijeliti sadržaj iz ove online ponude unutar Facebooka. Listu i izgled Facebook društvenih dodataka možete pogledati ovdje: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Facebook je certificiran u skladu sa Ugovorom o zaštiti privatnosti i stoga nudi garanciju za usklađenost sa evropskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Ako korisnik pozove funkciju ove online ponude koja sadrži takav dodatak, njegov uređaj uspostavlja direktnu vezu sa Facebook serverima. Sadržaj dodatka se prenosi direktno sa Facebooka na uređaj korisnika, koji ga integriše u online ponudu. Od obrađenih podataka mogu se kreirati korisnički profili. Stoga nemamo utjecaja na količinu podataka koje Facebook prikuplja uz pomoć ovog dodatka i stoga informiramo korisnike prema našem nivou znanja.

Integracijom dodatka, Facebook prima informaciju da je korisnik pristupio odgovarajućoj stranici online ponude. Ako je korisnik prijavljen na Facebook, Facebook može dodijeliti posjetu njegovom Facebook računu. Ako korisnici stupaju u interakciju s dodacima, na primjer pritiskom na dugme Like ili ostavljanjem komentara, odgovarajuće informacije se šalju direktno s vašeg uređaja na Facebook i tamo pohranjuju. Ako korisnik nije član Facebooka, još uvijek postoji mogućnost da Facebook sazna i sačuva njegovu IP adresu. Prema Facebooku, u Njemačkoj se čuva samo anonimna IP adresa.

Svrha i obim prikupljanja podataka i daljnja obrada i korištenje podataka od strane Facebooka, kao i relevantna prava i opcije podešavanja za zaštitu privatnosti korisnika mogu se pronaći u Facebookovim informacijama o zaštiti podataka: https:// www.facebook.com/about/privacy/ .
Ako je korisnik Facebook član i ne želi da Facebook prikuplja podatke o njemu putem ove online ponude i povezuje ih sa svojim podacima o članu pohranjenim na Facebooku, mora se odjaviti s Facebooka prije korištenja naše online ponude i izbrisati svoje kolačiće. Dalja podešavanja i prigovori na korištenje podataka u reklamne svrhe moguća su u okviru postavki Facebook profila: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ili putem američke stranice http://www.aboutads.info/ izbori/ ili web stranicu EU http://www.youronlinechoices.com/. Postavke su nezavisne od platforme, odnosno usvojene su za sve uređaje, kao što su desktop računari ili mobilni uređaji.