групи

  • 54 места за згрижување деца во 3 групи за деца од 3 месеци до 6 години

  • 2 – 4 места за итни случаи за флексибилна нега

  • минимално време за нега од 20% (1 цел ден или 2 половина дена)

  • Флексибилност за дополнителни денови и понуди за нега

  • Грижа за деца од градинка

  • Придружување на патеката за градинка во Лис и околината (Каппелен, Јенс, Мерцлиген, Хермриген, Ворбен, Буетиген, Бусвил)

Freie Plätze
Кликнете на сликата
Локација

Bahnhofstrasse 19 | 3250 Лис

Биелштрасе 29 / 3250 Лис

Локација

Јужна група Bahnhofstrasse

Bahnhofstrasse 19 / 3250 Lyss

Bahnhofstrasse 19 Süd
Локација

Групата Банхофштрасе Северна

Bahnhofstrasse 19 / 3250 Lyss

Kita TipTap Bahnhofstrasse 19 Podest und Küche